top of page
pexels-pixabay-209977.jpg

CLUBREGLEMENT

ART. 1: LIDMAATSCHAP

 • Het lidmaatschap geldt voor een periode van één jaar en begint steeds op 1 april of vanaf de aanvaarding van de inschrijving door de Raad van Bestuur, om te eindigen op 31 maart. Je wordt lid door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage.

 • Het lidgeld zal jaarlijks door de Raad van Bestuur vastgesteld worden.

 • Het Tennis Vlaanderen-lidmaatschap is inbegrepen in het lidgeld.

 • De leden kunnen zich op elk ogenblik uit de vereniging terugtrekken. Dit zal echter geen aanleiding geven tot terugbetaling van het lidgeld.

 • Om een goede administratieve werking van de club mogelijk te maken zijn alle leden verplicht de volgende personalia mede te delen aan het secretariaat: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en samenstelling van het gezin of de samenwonenden (gezinsabonnement) ; bij voorkeur ook het emailadres omdat de meeste communicatie via email en website gebeurt. Elk lid is verplicht elke wijziging mede te delen aan het secretariaat.

 • Niet-betaling van het lidgeld brengt automatisch het ontslag van dit lid mede, zonder dat hiertoe enige verdere formaliteit vereist is.

 • Bij uitsluiting van een lid zal het uitgesloten lid geen recht hebben op de terugbetaling van het door hem of haar voordien betaalde lidgeld, noch geheel noch gedeeltelijk.

ART. 2: TOEGANG TOT DE TERREINEN EN INSTALLATIES

 • Van begin april tot 30 september is het clubhuis alle dagen open vanaf 18.00 u. Het wordt in principe ‘s avonds gesloten om 24 uur, behalve op vrijdag en zaterdag  om 01 uur  en op zondag om 22 uur. Afwijkingen naar aanleiding van activiteiten ingericht door de club blijven mogelijk.

 • Alle initiatieven van de leden om buiten deze vaste uren het clubhuis open te houden, dienen aan de Raad van Bestuur voorgelegd te worden.

 • Het clubhuis, de kleedkamers, toiletten, terreinen en petanqueterreinen zijn volledig rookvrij.

ART. 3: KLEDIJ EN GEDRAG

 • Tenniskledij en aangepast tennisschoeisel is verplicht op de terreinen.

 • Loop- of trimschoenen zijn verboden.

 • De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te gedragen en dragen ertoe bij dat de terreinen, de kleedkamers, douches en toiletten netjes blijven en dat er geen afval rondslingert.  

ART. 4: RESERVATIE

 • Reservatie is altijd verplicht op alle terreinen.

 • Reservatie is slechts mogelijk voor één uur (=speeltijd). Indien je reserveert op terreinen voor 18.00u, kan je ook nog reserveren op terreinen na 18.00u.

 • De reservatie voor een terrein gebeurt via internet. TCO stelt een computer ter beschikking in het clubhuis. Enkel leden die op de ledenlijst voorkomen hebben recht op reserveren en spelen. Deze ledenlijst wordt opgemaakt aan de hand van de betaling van het lidgeld.

 • Hiervoor gebruikt iedere speler zijn lidnummer (7 cijfers) en persoonlijk paswoord. Hij/zij zal enkel toegang krijgen tot het reservatiesysteem als het lidgeld betaald werd. Het is dus raadzaam het lidgeld vooruit te betalen, aangezien men enkel kan reserveren als men als lid in het systeem werd ingebracht.

 • Het is ten strengste verboden te reserveren onder andermans naam.

 • Bedrieglijk reserveren, storende en grove overtredingen bij de reservering, worden bestraft met acht dagen schorsing.

 • Na het einde van de speeltijd kan men opnieuw reserveren.

 • Indien men belet is, moet zo vlug mogelijk het terrein vrij gegeven worden, ten laatste 15 minuten vóór aanvang van het speeluur.

 • De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor de beslissingen te nemen die het nodig acht voor de goede organisatie en het verloop van de reserveringen.

 • Officiële of clubgeorganiseerde wedstrijden hebben altijd voorrang op recreatief tennissen.  Bij annulering van gereserveerde terreinen zullen de leden op de hoogte gebracht worden.

 • Reservatie is enkel mogelijk door het inschrijven van 2 of 3 spelers: voor het enkelspel twee spelers en voor het dubbelspel drie spelers.  Bij aanvang van het dubbelspel worden 4 spelers op de reservatie verwacht.

 • Het vermelden van drie namen, betekent dat nog een bijkomende speler wordt gezocht.

 • Speeltijd : op de pleinen 1 en 2 start de reservatie op het uur.

 • Speeltijd : op de pleinen 3, 4, 5 en 6  start de reservatie op het halfuur.

 • Zelfs indien een plein vrij is, dienen de spelers, vooraleer het spel aan te vatten, het veld op het desbetreffend uur te reserveren, zoniet kan dit plein opgeëist worden door spelers die later reserveren.

 • De leden worden verzocht bij een teveel aan kandidaat-spelers over te gaan tot het spelen van dubbels.

 • Men kan maar maximum 6 dagen op voorhand reserveren.

 • Een terrein dat 10 minuten na het besproken uur niet bezet is, wordt als vrij beschouwd.

 • Vanaf 19u kunnen leden jonger dan 14 jaar niet meer reserveren om te spelen.

 • De Raad van Bestuur heeft het recht een genomen reservatie te schrappen na vaststelling van dubbele en/of herhaalde inschrijvingen of bij slechte toestand van de terreinen, in zoverre deze gebeurtenissen niet konden voorzien worden. De betrokken personen die gereserveerd hadden, zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

ART. 5: TERREINEN

 • De spelers zijn verplicht het terrein degelijk en volledig te effenen met de sleepnetten voor het einde van de speeltijd. Zie richtlijnen in de chalet en aan de terreinen betreffende effenen met de sleepnetten. Na gebruik moeten de sleepnetten terug op hun plaats worden gebracht.

 • In geval van regen zullen de spelers en speelsters de terreinen verlaten.

 • Een terrein dat door de terreinverzorger of een lid van de Raad van Bestuur onbespeelbaar wordt geacht, mag door niemand bespeeld worden.

 • Verzorging van de terreinen is enkel toegelaten met toestemming van de terreinverzorger of een lid van de Raad van Bestuur.

 • Laat geen afval rondslingeren: daartoe dienen de vuilbakken.

 • Stilte rond de terreinen is gewenst.

 • Fietsen en bromfietsen dienen op de voorziene plaats gestald te worden.

 • De medewerking van alle leden wordt gevraagd om vastgestelde onregelmatigheden onmiddellijk aan de bestuursleden te melden.

 • Beleefdheid, hoffelijkheid en sportief gedrag is eigen aan al onze leden.

ART. 6: TERREINVERHUUR

 • Voor “niet TCO-leden” en “niet-spelende TCO-leden” stelt de club een terrein beschikbaar aan de volgende voorwaarden:

  • € 10 voor één terrein.

  • € 5 voor een ½ terrein (met één TCO lid)

  • € 2,5 voor ¼ terrein (met drie TCO leden).

 • Terreinreservatie voor niet TCO-leden of “niet-spelende TCO-leden” moet gebeuren via het secretariaat.

 • Het verschuldigde bedrag dient betaald te worden aan de barverantwoordelijke.

ART. 7: INRICHTEN VAN VRIENDENWEDSTRIJDEN

 • Hiervoor is de toelating van de Raad van Bestuur vereist. Deze toelating moet minstens drie (3) weken voor de geplande wedstrijd(en) aangevraagd worden.

 • De beslissing van het bestuur dient niet gemotiveerd te worden en bindt alle leden van de club.

 • Bij reservatie dient het bedrag van € 2,50 per plein en per uur onmiddellijk betaald te worden.   Dit bedrag blijft eigendom van de club.

ART. 8: BAR

 • Openingsuren :

  • Maandag tot donderdag: 18.00 - 24.00 uur

  • Woensdag (enkel bij interclub): 13.00 - 18.00 uur

  • Vrijdag: 18.00 - 01.00 uur

  • Zaterdag: 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 01.00 uur

  • Zondag: 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 22.00 uur

  • Maand juli: Zaterdag: 13.00 – 01.00   Zondag: 13.00 – 22.00

 • Voor de bardienst komen alle leden van de club in aanmerking, ouder dan 18 jaar.

 • Niet vergezelde kinderen, jonger dan 18 jaar, worden na 22 uur niet meer toegestaan in het clublokaal.

 • Aan - 18 jarigen, zal onder geen enkel voorwendsel alcoholische drank verstrekt worden.

 • Geen bediening aan tafel. Bestelling zelf te plaatsen en af te halen aan de toog.

 • Tafels afruimen bij het verlaten van de chalet en/of het terras.

 • TCO stelt één gratis clubkaart per lid ter beschikking. Elke volgende kaart kost €3.

ART. 9: TERRAS

 • Het is verboden iets over de afsluiting van het terras te werpen, meer in het bijzonder brandende sigaretten.

 • Het is verboden op de terrasleuning te zitten.

ART.10: VERANTWOORDELIJKHEID

 • De Raad van Bestuur :

  • is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op het grondgebied van TCO.

  • kan ten alle tijde het clubreglement aanpassen.

  • heeft het recht bij wangedrag of niet naleven van de clubreglementen de nodige maatregelen te treffen.  Deze kunnen leiden tot schrappen van het lidmaatschap.

 • De leden :

  • zijn verantwoordelijk voor al de schade die zij aan de roerende of onroerende goederen van de club aanbrengen en zullen dan ook voor vergoeding van deze schade kunnen aangesproken worden door de clubverantwoordelijken.

  • Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen aangesloten is, valt automatisch onder de door de Tennis Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen.  Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de tennisterreinen, en tijdens de periode van aansluiting.

  • Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de secretaris van Tennisclub Olen te verwittigen. 

 • De club / leden :

  • Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten van de vereniging, afbeeldingen van hem/haar te maken, alsook om de afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de vereniging. Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming elk moment in te trekken.  Eventuele schade die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed.

  • De club gebruikt deze gegevens om haar werking te optimaliseren en om leden op de hoogte te brengen van de activiteiten van de vereniging.  De vereniging verkoopt, noch verhuurt, noch least de ledenlijsten aan derden. De vereniging kan wel van tijd tot tijd contact met U opnemen n de naam van externe bedrijfspartners i.v.m. een zeker aanbod dat voor U interessant kan zijn.  In deze gevallen zullen uw persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden.

ART. 11: GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

 • Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

 • Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

ART. 12: LEDENAANTAL

 • Bij TCO geldt een ledenstop voor +14 jarigen vanaf 500 spelende leden.

ART. 13: TENNISLESSEN

Voor tennislessen georganiseerd door de club gelden volgende regels:

 • Het lesuur wordt bepaald in onderling overleg met de lesgever.

 • De reservatie gebeurt volgens artikel 4 van het clubreglement.

 • De bijdrage voor het lesuur wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

 • Start2tennis en de jeugdlessen vallen niet onder artikel 12 van het clubreglement.

bottom of page