top of page

Privacyverklaring

TC Olen verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Wij verduidelijken in deze privacyverklaring welke gegevens wij bewaren, op welke rechtsgronden wij ons baseren en hoe lang wij deze gegevens bewaren.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij TC Olen op info @ tcolen.be.

Volgende gegevens kunnen door TC Olen verwerkt worden:

 • naam en voornaam

 • e-mailadres

 • taal

 • beroep

 • rekeningnummer

 • gsm of vaste telefoon

 • IP adres

 • websitegedrag

Verwerkingsdoeleinden

TC Olen verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van websitebezoekers. Bovendien verzamelen we je persoonlijke gegevens en slaan we ze op in lijsten met het oog op het versturen van informatieve mails. Deze persoonlijke gegevens worden doorgestuurd naar en opgeslagen bij WIX.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt op basis van artikel 6.1.

 • (a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

 • (b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;

 • (c) de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

 • (f) legitiem belang

van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Een aantal gegevens worden verwerkt door bedrijven buiten de EU:

 • Mailings
  Voor het zenden van mailings wordt gebruik gemaakt van WIX. WIX is een Israelisch bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. 

 • Google Analytics
  Op deze website bevinden zich cookies van Google Analytics ter analyse van het verkeer op deze website. Google is een Amerikaans bedrijf dat zich onder het Privacy Shield Framework bevindt. 

   

Deze bedrijven nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Indien de wet hiertoe verplicht zal TC Olen uw persoonsgegevens moeten overmaken aan derden.

Met uitzondering van bovenstaande gevallen zal TC Olen uw persoonsgegevens nooit overmaken aan derden zonder uw voorafgaandelijke goedkeuring.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
 

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de betrokkene gevraagd om:​

Beveiliging

TC Olen stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd worden. Het gebruikt daarvoor up to date computersystemen en hardwarematige en softwarematige firewalls. TC Olen zal u informeren over elke inbreuk op deze privacyverklaring die een ernstige impact op u kan hebben.

bottom of page